எல்லையற்ற சமூக அளவளாவல் இணையத் திட்டம்
எல்லையற்ற இலவச Facebook + Twitter மற்றும் ஒரு நாளைக்கு RM1 பயன்பாட்டின் வழி எல்லையற்ற இலவச இணையத்தை தினமும் அனுபவியுங்கள்.

Digi Prepaid BEST™

எல்லையற்ற சமூக அளவளாவல் இணையத் திட்டம்

 • Facebook & Twitter-க்கான எல்லையற்ற இலவச இணையம்
 • ஒரு நாளைக்கு RM1 பயன்பாட்டின் வழி எல்லையற்ற இலவச இணையம்
 • எல்லையற்ற அடிப்படை இணையம்
 • 20 Kawan-களுக்கு, அழைப்புகள் & SMS-க்கான சிறப்புக் கட்டண விகிதங்கள்
 • Best IDD133 கட்டண விகிதங்கள்
வெறும்
RM8.00 (GST உட்பட) / இயக்கத் திட்டம்
இவ்வியக்கத் திட்டத்தில் ஏற்கனவே RM5 & 300MB இணையம் (7-நாட்களுக்கானது) அடங்கியுள்ளன.
செல்லுபடியாகும் காலம் : 30 நாட்கள்
இப்போதே வாங்குங்கள்
மேல் தகவல்கள்
எல்லையற்ற இலவச சமூக அளவளாவல் இணையம்
தினமும், எந்நேரத்திலும் Facebook மற்றும் Twitter-இல் இணைந்திருங்கள்.
எல்லையற்ற இலவச இணையம்
நாளொன்றுக்கு RM1-ஐ பயன்படுத்தி, பின்னர் அந்நாள் முழுவதும் எல்லையற்ற இணையத்தை அனுபவியுங்கள்.
*200MB அதிவிரைவு இணையம், பின்னர் எல்லையற்ற இலவச அடிப்படை இணையம்
20 Kawan-களுக்கு, அழைப்புகள் & SMS-க்கான சிறப்புக் கட்டண விகிதங்கள்
(10 Digi எண்கள் + 10 பிற எண்கள்)
அழைப்புகளுக்கு 6 sen/30 விநாடிகள் & 6 sen/SMS
Best IDD 133 கட்டண விகிதங்கள்
இந்தியாவிற்கு IDD 133 வழி 4 sen/30 விநாடிகள்
வழக்கமான கட்டண விகிதங்கள் (அனைத்து எண்களுக்கும்)
12 sen/30 விநாடிகள், அழைப்புகளுக்கு
12 sen/SMS
50 sen/MMS
30 sen/காணொளி அழைப்புகளுக்கு

கூடுதல் திட்டங்கள்

 
மாதாந்திர
தானியங்கி புதுப்பிப்பு
RM28
30 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
5 GB
இணையம்
+
எல்லையற்ற
Facebook

music streaming

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*1# என அழுத்துங்கள்
RM38
30 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
8 GB
இணையம்
+
எல்லையற்ற
Facebook

music streaming

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*1# என அழுத்துங்கள்
RM48
30 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
10 GB
இணையம்
+
எல்லையற்ற
Facebook

music streaming

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*1# என அழுத்துங்கள்
வாராந்திர
தானியங்கி புதுப்பிப்பு
RM4
7 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
500 MB
இணையம்
 
 
MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*1# என அழுத்துங்கள்
RM9
7 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
2 GB
இணையம்
+
எல்லையற்ற
Facebook

music streaming

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*1# என அழுத்துங்கள்
RM18
7 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
4 GB
இணையம்
+
எல்லையற்ற
Facebook

music streaming

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*1# என அழுத்துங்கள்
தினமும்
ஒரு முறை சலுகைச்சீட்டு
RM3
1 நாளைக்குச் செல்லுபடியாகும்
 
1 GB
இணையம்
அழுத்துங்கள் *116*3#
மாதாந்திர
தானியங்கி புதுப்பிப்பு
RM28
30 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
3 GB
இணையம்
+
300 நிமிடங்கள்
அனைத்து எண்களுக்கும்
+
எல்லையற்ற
Facebook

music streaming

 
MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*2# என அழுத்துங்கள்
RM38
30 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
4 GB
இணையம்
+
எல்லையற்ற அழைப்புகள்
அனைத்து எண்களுக்கும்
+
எல்லையற்ற
Facebook

music streaming

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*2# என அழுத்துங்கள்
RM48
30 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
5 GB
இணையம்
+
எல்லையற்ற அழைப்புகள்
அனைத்து எண்களுக்கும்
+
எல்லையற்ற
Facebook

music streaming

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*2# என அழுத்துங்கள்
வாராந்திர
தானியங்கி புதுப்பிப்பு
RM4
7 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
200 MB
இணையம்
+
20 நிமிடங்கள்
அனைத்து எண்களுக்கும்
 
MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*2# என அழுத்துங்கள்
RM9
7 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
500 MB
இணையம்
+
50 நிமிடங்கள்
அனைத்து எண்களுக்கும்
+
எல்லையற்ற
Facebook

music streaming

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*2# என அழுத்துங்கள்
RM18
7 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
1 GB
இணையம்
+
100 நிமிடங்கள்
அனைத்து எண்களுக்கும்
+
எல்லையற்ற
Facebook

music streaming

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*2# என அழுத்துங்கள்
தினமும்
ஒரு முறை சலுகைச்சீட்டு
RM3
1 நாளைக்குச் செல்லுபடியாகும்
 
1 GB
இணையம்
அழுத்துங்கள் *116*3#
எல்லையற்ற திட்டங்கள்
ஒரு முறை சலுகைச்சீட்டு
RM1
24 மணிநேரங்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
 • icon 01

  எல்லையற்ற காணொளி - Lite*

 • அல்லது
 • icon 02

  எல்லையற்ற சமூக அளவளாவல் - Lite*

 • அல்லது
 • icon 02

  எல்லையற்ற இணைய அழைப்புகள்
  (ஒலி & காணொளி)

 
இப்போதே சந்தாதாரராகுங்கள்

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*3# என அழுத்துங்கள்

RM3
24 மணிநேரங்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
 • icon 01

  எல்லையற்ற இணையம் - Lite*

 • அல்லது
 • icon 02

  எல்லையற்ற அழைப்புகள்
  (Digi - Digi)

 
இப்போதே சந்தாதாரராகுங்கள்

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*3# என அழுத்துங்கள்

RM8
24 மணிநேரங்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
 • icon 04

  எல்லையற்ற அதிவிரைவு இணையம்

 • அல்லது
 • icon 05

  எல்லையற்ற அழைப்புகள்
  (அனைத்து எண்களுக்கும்)

 
இப்போதே சந்தாதாரராகுங்கள்

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*3# என அழுத்துங்கள்

வாராந்திர & மாதாந்திர எல்லையற்ற திட்டம்
தானியங்கி புதுப்பிப்பு
RM9
7 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
icon c07

எல்லையற்ற சமூக அளவளாவல்

+
icon c05

எல்லையற்ற இணைய அழைப்புகள்
(ஒலி & காணொளி)

 
இப்போதே சந்தாதாரராகுங்கள்

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*2# என அழுத்துங்கள்

RM8
30 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
 • icon c02

  எல்லையற்ற இசை
  + எல்லையற்ற இணைய அழைப்புகள்
  (ஒலி & காணொளி)

 
இப்போதே சந்தாதாரராகுங்கள்

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*2# என அழுத்துங்கள்

RM28
30 நாட்களுக்குச் செல்லுபடியாகும்
icon c05

எல்லையற்ற இசை

+
icon c05

<எல்லையற்ற இணைய அழைப்புகள்
(ஒலி & காணொளி)

 
இப்போதே சந்தாதாரராகுங்கள்

MyDigi வழி சந்தாதாரராகுங்கள்
அல்லது
*116*2# என அழுத்துங்கள்

IDD 133 வழி இந்தியாவிற்கான மிகக் குறைந்த IDD கட்டண
விகிதங்கள்
IDD 133 வழியாக அழைப்புகளை மேற்கொள்வதற்கு, <133><00>< நாட்டுக் குறியீட்டு
எண்><வட்டார/கைத்தொலைபேசி குறியீட்டு எண்><தொலைபேசி குறியீட்டு எண்> என அழுத்துங்கள்.
எடுத்துக்காட்டு:
இந்தியாவிற்கான இயல்பான அழைப்பு - 00 91 12 3456789
இந்தியாவிற்கான IDD 133 அழைப்பு - 133 00 91 12 3456789

புதிய Digi Prepaid BEST™திட்டத்தில் இசையைக் கேட்டு மகிழ்வதற்கான இணைய உலாவல் ஒதுக்கீடு ஒவ்வொரு மாதமும் 3GB* இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றது

Digi Music Freedom Digi Music Freedom
உங்களின் விருப்பமான இசைச் செயலிகளை உலா வாருங்கள்.
Hungama
Saavn
Radio 2008
Joox
Smule
மீட்பு செய்ய, MyDigi -ஐ பதிவிறக்கம் செய்து அல்லது *888*1# என அழுத்தி ஒரே ஒரு முறை மட்டும் மீட்பு செய்யலாம். *30 நாட்களுக்கான இலவச இணைய உலாவல் ஒதுக்கீடு, தானியங்கி முறையில் புதுப்பித்துக்கொள்ளும்.
Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX