စေန၊ တနဂၤေႏြ အခမဲ ့ IDD နဲ ့ 4G အင္တာနက္
ေန႔စဥ္ RM1 ဖိုး သံုးပါက ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ 6GB အထိ အခမဲ့

Digi Prepaid BEST™

သင္၏ 4G PLUS အင္တာနက္ အေျခခံ

*အထူးႏႈန္းမွာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ

  • တစ္ေန႔ RM1 ဖိုး သံုးပါက တစ္လွ်င္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ 6GB အထိ အခမဲ့
  • တရက္ ကုိ RM1 ဘုိးသုံးရင္ အခမဲ ့ 4G Plus အင္တာနက္ ကုိရနိင္ပါတယ္။
  • အခမဲ့ လူမႈကြန္ယက္ စာပို႔ျခင္း
  • အသက္သာဆံုး အင္တာနက္ အစီအစဥ္မ်ား
  • Best 20 Kawan
  • အသက္သာဆံုး IDD133 ႏႈန္းထားမ်ား
  • အေကာင့္ကို MyDigi ျဖင့္ စီမံသံုးစြဲပါ
သာ
RM8.00 /အေျခခံအင္တာနက္ မွ်သာ
(GST ပါဝင္ၿပီး)
ယခုဘဲဝယ္ပါ
အေသးစိတ္သိရွိရန
ျမန္မာနိင္ငံသုိ ့ အခမဲ ့ 30 မိနစ္ + စေန၊ တနဂၤေႏြ 1GB အင္တာနက္
တပတ္ကုိ RM15 ဘုိးေငြျဖည့္ရင္၊ စေန တနဂၤေႏြေန ့ေတြမွာ အခမဲ ့ IDD 100မိနစ္ နဲ ့ 2GB အင္တာနက္ကုိ ရနွိင္ပါတယ္၊
လက္ေဆာင္ ရယူဘုိ ့ရန္အတြက္ *888*1# ကုိနိပ္လုိက္ပါ
( အကန္ ့အသတ္ျဖင္ ့သာေပးပါသည္)
တရက္ ကုိ RM1.00 ဘုိးသုံးရင္ အခမဲ ့ 4G Plus အင္တာနက္ ကုိရနိင္ပါတယ္။
တရက္ကုိ RM1.00 သာသုံးပါ၊ အခမဲ ့ 4G Plus အင္တာနက္ 200MB ကုိရနိင္ပါတယ္
လက္ေဆာင္ ရယူဘုိ ့ရန္အတြက္ *888*1# ကုိနိပ္လုိက္ပါ
(အကန္ ့အသတ္ျဖင္ ့သာေပးပါသည္)
အခမဲ့ လူမႈကြန္ယက္ စာပို႔ျခင္း
အခမဲ့ အေျခခံအင္တာနက္ျဖင့္ အၿမဲတိုင္း အြန္လိုင္းဝင္ေနပါ
BEST 20 Kawan သို႔ 6ဆင့္/30စကၠန္
အျခားလိုင္းမ်ားသို႔ 12ဆင့္/30စကၠန္႔ (လိုင္းအားလံုး)
BEST 20 Kawan သို႔ 6ဆင့္/SMS
အျခားလိုင္းမ်ားသို႔ 12ဆင့္/SMS (လိုင္းအားလံုး)
အသက္သာဆံုး IDD133 ႏႈန္းထားမ်ား
Telenor Friends ျဖင့္ တယ္လီေနာျမန္မာသို႔ 24ဆင့္/30စကၠန္႔
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားဖုန္းလိုင္းမ်ားသို႔ 39ဆင့္/30စကၠန္
(သံုးစြဲရန္ 1330095xxxxxxx သို႔ ေခၚဆိုပါ)
အင္တာနက္ 300MB 4G PLUS + RM5 ခရက္ဒစ္ ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းထားသည္
50ဆင့္/MMS
ဗီဒီယိုေခၚဆိုမႈမ်ားကို 30ဆင့္/မိနစ္

စေန၊ တနဂၤေႏြ အခမဲ ့ IDD + အင္တာနက္

 

ျမန္မာနိင္ငံသုိ ့ အခမဲ ့ IDD + စေန တနဂၤေႏြေန ့ 1GB အင္တာနက္ အတြကိ အဆင္ ့၃ ဆင္ ့

အဆင့္ 1

တပတ္ကုိ RM15 ဘုိးေငြျဖည့္ပါ

အဆင့္ 2

လက္ေဆာင္ယူဘုိ ့ အတြကိ *888*1# ကုိနိပ္ပါ

အဆင့္ 3

စေန တနဂၤေႏြေန ့အတြက္ အခမဲ ့ IDD** နဲ ့ အင္တာနက္ကုိ အသုံးျပဳပါ

*အခမဲ ့မိနစ္ + အင္တာနက္ကုိ 24 နာရီအတြင္းသာသုံးနိင္ပါတယ္။
**အခမဲ ့ IDD မိနစ္ကုိ ျမန္မာနိင္ငံသုိ ့အသုံးျပဳဘုိ ့ IDD 133 မွသာသုံးနိင္ပါတယ္။

Telenor Friends & Family IDD ၏ အထူးကမ္းလွမ္းမူ ့

၃၀ စကၠန္ ့ကုိ ၁၅ဆင့္ အနည္းဆုံး IDD နွဳန္းထားျဖင့္
ျမန္မာျပည္မွမိသားစုကုိသင္ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာနံပတ္ (၃) ခုျဖင္
့ေပ်ာ္ရႊင္စြာေခၚဆုိနိွင္ပါျပီ၊
ေခၚဆုိတဲ ့အခါ Digiနွင္ ့ Telenor Myanmar ဆင္းကတ္
brအားျဖင့္သာအသုံးျပဳနွိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

lenor_myanmar_img1
lenor_myanmar_img2
lenor_myanmar_img3

အဆင့္ (၁)

telenor_myanmar_img4

ေလွ်က္ထားျခင္း

*၁၂၈ *၁#၃ နွိပ္ျပီး
ကုိရယူပါ

အဆင့္ (၂)

telenor_myanmar_img5

ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာနံပတ္ကုိထည့္ျခင္း

*၁၂၈*၁*၈#ကုိနွိပ္ျပီး Telenor Myanmar ဖုန္းနံပတ္ (၃) ခုေပါင္းထည့္လုိက္ပါ။

အဆင့္ (၃)

telenor_myanmar_img6

စတင္ေခၚဆုိျခင္း

အနိမ့္ဆုံး နွဳန္းထား ျဖင့္
သင္​၏အိမ္ကုိေခၚဆုိနွိင္ပါျပီ။

တယ္လီေနာျမန္မာသို႔ အသက္သာဆံုး IDD ႏႈန္းထားမ်ား

 
 

 

အသက္သာဆံုးႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုရန္ သင္ေခၚမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ေရွ႕တြင္ 133 ကိုႏွိပ္ပါ။

133 ႏွိပ္ၿပီး 00 ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံကုဒ္၊ ေဒသ/မိုဘိုင္း နံပါတ္ကို ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏွိပ္ပါ <133><00>< ႏိုင္ငံကုဒ္ >< ေဒသ/မိုဘိုင္းကုဒ္><ဖုန္းနံပါတ္>
ဥပမာ- 133 00 95 12 3456789
  • IDD 133 ႏႈန္းထားမ်ားသည္ IDD ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။
  • IDD ဗီဒီယိုေခၚဆိုမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္သံုးျခင္း၊ ၿဂိဳလ္တုႏွင့္ ပရီမီယံေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈ နံပါတ္မ်ားအတြက္ မတူေသာႏႈန္းထားမ်ား က်သင့္ပါသည္။
  • IDD 133 အတြက္ ဖုန္းေခၚဆိုခ တြက္ခ်က္သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားမွာ 60 စကၠန္႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယခင္က ေျပာခဲ့သလိုပါဘဲ တျခားအရာေတြလဲ အၿမဲရွိေနပါတယ္…

Digi Video Freedom
သင့္အႀကိဳက္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို အပူအပင္ကင္းစြာ ၾကည့္႐ႈပါ။.
အေသးစိတ္သိရွိရန္

အသက္သာဆံုး အင္တာနက္ အစီအစဥ္မ်ား

ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ကို အနိမ့္ဆံုး တစ္ရက္ RM1 မွစတင္ၿပီး သံုးစြဲေပ်ာ္႐ႊင္ပါ။

အစီအစဥ္ အေျခခံကိုယ္တာ အခမဲ့ကိုယ္တာ စုစုပေါင်း ခွဲတမ်း ရယူဖို႔ ေခၚဆိုရန္
Youtube Digi Music Freedom
ေန႔စဥ္ RM1 30MB - - 30MB *116*1*6*1#
အပတ္စဥ္ RM5 150MB - - 150MB *116*1*3*1#
အပတ္စဥ္ RM7 300MB - - 300MB *116*1*4*1#
အပတ္စဥ္ RM10 600MB - - 600MB *116*1*5*1#
လစဥ္ RM10 300MB - - 300MB *116*1*7*1#
လစဥ္ RM20 1GB - - 1GB *116*1*1*1#
လစဥ္ RM30 2GB 2GB* 2GB* 6GB *116*1*2*1#
လစဥ္ RM48 4.5GB 2GB* 2GB* 8.5GB *116*1*8*1#
လစဥ္ RM68 7.5GB 2GB* 2GB* 11.5GB *116*1*9*1#
လစဥ္ RM88 10.5GB 2GB* 2GB* 14.5GB *116*1*10*1#

*အထူးကာလကိုယ္တာ

 
Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX