အကန္႔အသတ္မဲ့ လူမႈကြန္ယက္အင္တာနက္
ေန႔စဥ္ RM1 ဖိုး သံုးပါက အခမဲ့ အကန္႔အသတ္မဲ့ Facebook + Twitter ႏွင့္ အခမဲ့ အကန္႔အသတ္မဲ့ အင္တာနက္ကို ရယူေပ်ာ္႐ႊင္ပါ။

Digi Prepaid BEST™

အကန္႔အသတ္မဲ့ လူမႈကြန္ယက္အင္တာနက္

 • Facebook & Twitter အတြက္ အခမဲ့ အကန္႔အသတ္မဲ့ အင္တာနက္
 • တစ္ရက္ RM1 သံုးပါက အခမဲ့ အကန္႔အသတ္မဲ့ အင္တာနက္
 • အကန္႔အသတ္မဲ့ အေျခခံအင္တာနက္
 • 20 Kawan သို႔ အသက္သာဆံုး ေခၚဆိုခႏွင့္ SMS ႏႈန္းထားမ်ား
 • Telenor Friends™ ျဖင့္ Telenor ျမန္မာသို႔ 7sen/မိနစ္
သာ
RM8.00 (GST ပါဝင္) / အေျခခံ မွ်သာ
7 ရက္ အတြက္ RM5 & 300MB အင္တာနက္ ပါဝင္သည္
အက်ံဳးဝင္သက္တမ္း - 30 ရက္
ယခုဘဲဝယ္ပါ
ပိုမိုသိရွိရန္
အခမဲ့ အကန္႔အသတ္မဲ့ လူမႈကြန္ယက္အင္တာနက္
ေန႔တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း Facebook ႏွင့္ Twitter ကို သံုးစြဲပါ။
အခမဲ့ အကန္႔အသတ္မဲ့ အင္တာနက္
တစ္ရက္ RM1 ဖိုး သံုးစြဲၿပီး ထိုေန႔၏ က်န္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အခမဲ့အင္တာနက္ကို သံုးစြဲေပ်ာ္႐ႊင္ပါ။
*200MB ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္၊ ၿပီးလွ်င္ အကန္႔အသတ္မဲ့ အခမဲ့ အေျခခံအင္တာနက္။
20 Kawan သို႔ အသက္သာဆံုး ေခၚဆိုခႏွင့္ SMS
ႏႈ 10 Digi နံပါတ္ + 10 အျခားဖုန္းလိုင္းမ်ား
ဖုန္းေခၚႏႈန္း 6 sen/30 sec ႏွင့္ 6 sen/SMS
Telenor Friends™ ျဖင့္ အသက္သာဆံုး IDD ႏႈန္းထားမ်ား
Telenor ျမန္မာ သို႔ 7 sen/မိနစ္
ပံုမွန္ႏႈန္းထားမ်ား (လိုင္းအားလံုးသို႔)
12 sen/30 စကၠန္႔ ဖုန္းေခၚခႏႈန္းထား
12 sen/SMS
50 sen/MMS
30 sen/ဗီဒီယို ေခၚဆိုခႏႈန္းထား
 

ထပ္ေပါင္း

 
လစဥ္
အလိုအေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ေလ်ာက္ထားျခင္း
RM28
30 ရက္ သက္တမ္း
5 GB
အင္တာနက္
+
အကန္႔အသတ္မဲ့ Facebook

music streaming

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*1# သို႔ ေခၚပါ
RM38
30 ရက္ သက္တမ္း
8 GB
အင္တာနက္
+
အကန္႔အသတ္မဲ့ Facebook

music streaming

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*1# သို႔ ေခၚပါ
RM48
30 ရက္ သက္တမ္း
10 GB
အင္တာနက္
+
အကန္႔အသတ္မဲ့ Facebook

music streaming

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*1# သို႔ ေခၚပါ
အပတ္စဥ္
အလိုအေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ေလ်ာက္ထားျခင္း
RM4
7 ရက္ သက္တမ္း
500 MB
အင္တာနက္
 
 
MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*1# သို႔ ေခၚပါ
RM9
7 ရက္ သက္တမ္း
2 GB
အင္တာနက္
+
အကန္႔အသတ္မဲ့ Facebook

music streaming

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*1# သို႔ ေခၚပါ
RM18
7 ရက္ သက္တမ္း
4 GB
အင္တာနက္
+
အကန္႔အသတ္မဲ့ Facebook

music streaming

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*1# သို႔ ေခၚပါ
ေန႔စဥ္
တစ္ႀကိမ္သံုးစြဲခြင့္
RM3
1 ရက္ သက္တမ္း
 
1 GB
အင္တာနက္
*116*3# သို႔ ေခၚပါ
လစဥ္
အလိုအေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ေလ်ာက္ထားျခင္း
RM28
30 ရက္ သက္တမ္း
3 GB
အင္တာနက္
+
300 မိနစ္
ဖုန္းလိုင္းအားလံုးသို႔
+
အကန္႔အသတ္မဲ့ Facebook

music streaming

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*2# သို႔ ေခၚပါ
RM38
30 ရက္ သက္တမ္း
4 GB
အင္တာနက္
+
အကန္႔အသတ္မဲ့ဖုန္းေခၚျခင္း
ဖုန္းလိုင္းအားလံုးသို႔
+
အကန္႔အသတ္မဲ့ Facebook

music streaming

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*2# သို႔ ေခၚပါ
RM48
30 ရက္ သက္တမ္း
5 GB
အင္တာနက္
+
အကန္႔အသတ္မဲ့ဖုန္းေခၚျခင္း
ဖုန္းလိုင္းအားလံုးသို႔
+
အကန္႔အသတ္မဲ့ Facebook

music streaming

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*2# သို႔ ေခၚပါ
အပတ္စဥ္
အလိုအေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ေလ်ာက္ထားျခင္း
RM4
7 ရက္ သက္တမ္း
200 MB
အင္တာနက္
+
20 မိနစ္
ဖုန္းလိုင္းအားလံုးသို႔
 
MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*2# သို႔ ေခၚပါ
RM9
7 ရက္ သက္တမ္း
500 MB
အင္တာနက္
+
50 မိနစ္
ဖုန္းလိုင္းအားလံုးသို႔
+
အကန္႔အသတ္မဲ့ Facebook

music streaming

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*2# သို႔ ေခၚပါ
RM18
7 ရက္ သက္တမ္း
1 GB
အင္တာနက္
+
100 မိနစ္
ဖုန္းလိုင္းအားလံုးသို႔
+
အကန္႔အသတ္မဲ့ Facebook

music streaming

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*2# သို႔ ေခၚပါ
ေန႔စဥ္
တစ္ႀကိမ္သံုးစြဲခြင့္
RM3
1 ရက္ သက္တမ္း
 
1 GB
အင္တာနက္
*116*3# သို႔ ေခၚပါ
အကန္႔အသတ္မဲ့ အစီအစဥ္မ်ား
တစ္ႀကိမ္သံုးစြဲခြင့္
RM1
24 နာရီ သက္တမ္း
 • icon 01

  အကန္႔အသတ္မဲ့ ဗီဒီယိုအေပါ့စား*

 • သို႔မဟုတ္
 • icon 02

  အကန္႔အသတ္မဲ့ လူမႈကြန္ယက္အေပါ့စား*

 • သို႔မဟုတ္
 • icon 02

  အကန္႔အသတ္မဲ့ အင္တာနက္ေခၚဆိုျခင္း
  (အသံႏွင့္ ဗီဒီယို)

 
ယခုဝယ္ပါ

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*3# သို႔ ေခၚပါ

RM3
24 နာရီ သက္တမ္း
 • icon 01

  အကန္႔အသတ္မဲ့ အင္တာနက္အေပါ့စား*

 • သို႔မဟုတ္
 • icon 02

  အကန္႔အသတ္မဲ့ဖုန္းေခၚျခင္း
  (Digi - Digi)

ယခုဝယ္ပါ

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*3# သို႔ ေခၚပါ

RM8
24 နာရီ သက္တမ္း
 • icon 04

  အကန္႔အသတ္မဲ့ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္

 • သို႔မဟုတ္
 • icon 05

  အကန္႔အသတ္မဲ့ဖုန္းေခၚျခင္း
  (ဖုန္းလိုင္းအားလံုးသို႔)

ယခုဝယ္ပါ

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*3# သို႔ ေခၚပါ

အပတ္စဥ္ႏွင့္ လစဥ္ အကန္႔အသတ္မဲ့
အလိုအေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ေလ်ာက္ထားျခင္း
RM9
7 ရက္ သက္တမ္း
 • icon c07

  အကန္႔အသတ္မဲ့ လူမႈကြန္ယက္
  + အကန္႔အသတ္မဲ့ အင္တာနက္ေခၚျခင္း
  (အသံႏွင့္ ဗီဒီယို)

ယခုဘဲ ရယူပါ

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*2# သို႔ ေခၚပါ

RM8
30 ရက္ သက္တမ္း
 • icon c02

  အကန္႔အသတ္မဲ့ ေတးဂီတ
  +အကန္႔အသတ္မဲ့ အင္တာနက္ေခၚျခင္း
  (အသံႏွင့္ ဗီဒီယို)

ယခုဘဲ ရယူပါ

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*2# သို႔ ေခၚပါ

RM28
30 ရက္ သက္တမ္း
 • icon c05

  အကန္႔အသတ္မဲ့ ဗီဒီယိုႏွင့္ ေတးဂီတ
  + အကန္႔အသတ္မဲ့ အင္တာနက္ေခၚျခင္း
  (အသံႏွင့္ ဗီဒီယို)

ယခုဘဲ ရယူပါ

MyDigi မွတစ္ဆင့္ ရယူပါ
သို႔မဟုတ္
*116*2# သို႔ ေခၚပါ

Telenor Friends™ အစီအစဥ္ျဖင့္ Telenor ျမန္မာသို႔ အနိမ့္ဆံုး IDD ေခၚဆိုခႏႈန္းထားမ်ား
 

အသစ္ Digi Prepaid BEST™ ျဖင့္ အြန္လိုင္း ဂီတနားဆင္ရန္
အခမဲ့ 3GB* ကိုယ္တာ

Digi Music Freedom Digi Music Freedom
သင္ႏွစ္သက္ေသာဂီတကို ေအာက္ပါတို႔တြင္ အြန္လိုင္းမွနားဆင္ပါ-
Hungama Hungama
Saavn Saavn
Radio 2008 Radio 2008
Joox Joox
Smule Smule
ေတာင္းဆိုရယူရန္ MyDigi ကို ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ သို႔မဟုတ္ *888*1# သို႔ တစ္ႀကိမ္ ေခၚဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုရယူပါ။
*အခမဲ့ အြန္လိုင္းသံုးစြဲျခင္းအတြက္ ကိုယ္တာအား အလိုအေလ်ာက္ျပန္ေလ်ာက္ထားျခင္းကို ရက္ 30 ၾကာတိုင္း ျပဳလုပ္ပါသည္။
Enter an email address that you use frequently. The address should be in this format: username@youremail.com
Please enter your principal mobile number. Your principal mobile number must be at least 10 characters long. Your principal mobile number must be in this format: 01XXXXXXXXX